25 آذر 1389
برآورد
$60,000 - $80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429%
آثار هنری مشابه

Divine Names
برآورد
$20,000
-
$25,000
قیمت فروش
$78,000
246.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 12 بهمن 1385
سایر آثار هنری نصرالله افجه ای

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | اثر هنری ازنصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
£12,000
16,554 دلار آمریکا
-
£16,000
22,072 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,375
12,933 دلار آمریکا
33.036%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
47,900 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 68,163 دلار آمریکا
کمینه برآورد 46,009 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 63,548 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+22.759%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021