برآورد
6,000,000,000 ﷼
44,215 دلار آمریکا
- 8,000,000,000 ﷼
58,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000 ﷼
47,900 دلار آمریکا
7.143% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000 ﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000 ﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000 ﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
قو
برآورد
18,000 $
-
22,000 $
قیمت فروش
18,000 $
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
25 فروردین 1397
طاووس
برآورد
45,000 £
60,000 دلار آمریکا
-
55,000 £
73,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
62,500 £
83,333 دلار آمریکا
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 آبان 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 65,970 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,100 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 60,299 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+24.238%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020