نصرالله افجه ای

ایران | 1312
1400

1399

1398

حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 1 آبان
1397

حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 2 آبان
حراج نهمین دوره حراج تهران 8 تیر
حراج Modern and Contemporary Art of the Middle East 25 فروردین
حراج Dubai: Post War and Contemporary Art 2 فروردین
1396

1395

حراج Modern & Contemporary Art 28 اسفند
حراج Modern & Contemporary Art 27 مهر
1394

حراج Modern & Contemporary Art 28 مهر
حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
1393

حراج Contemporary Art / Doha 21 مهر
حراج Islamic and Indian Art 15 مهر
حراج سومین دوره حراج تهران 9 خرداد
حراج Islamic and Indian Art 19 فروردین
1392

1391

1390

1389

حراج VENTE DE FEVRIER 23 بهمن
حراج Hurouf: The Art of the Word 25 آذر
حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 28 مهر
1388

حراج International Modern & Contemporary Art 5 آبان
حراج Art Moderne et Contemporain Iranien et Arabe 2 آبان
حراج Contemporary Art Including Arab & Iranian Art 24 مهر
حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت
1387

حراج Contemporary Art 28 اسفند
حراج INTERNATIONAL ART ORIENTALIST PAINTING 30 آذر
حراج INTERNATIONAL ART ORIENTALIST PAINTING 30 آذر
حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان