نیلوفر قادری نژاد

ایران | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,726 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,334 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,228 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+97.46%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021