نیکزاد نجومی

ایران | 1320
نمایشگاه ها

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399
در حراج

نتایج حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,526 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,015 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,021 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها