هادی روشن ضمیر

ایرانی | 1351
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
77.778% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
25% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,518 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,835 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,518 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.123%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020