برآورد
200,000,000 ﷼
1,474 دلار آمریکا
- 250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000 ﷼
2,948 دلار آمریکا
77.778% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
100,000,000 ﷼
3,003 دلار آمریکا
-
140,000,000 ﷼
4,204 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000 ﷼
4,505 دلار آمریکا
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
رویش
برآورد
60,000,000 ﷼
1,626 دلار آمریکا
-
80,000,000 ﷼
2,168 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000 ﷼
3,523 دلار آمریکا
85.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1392
گرداب عشق
برآورد
40,000,000 ﷼
1,238 دلار آمریکا
-
60,000,000 ﷼
1,858 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000 ﷼
3,096 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,518 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,835 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,518 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.123%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020