هادی روشن ضمیر

ایران | 1351
1398

حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی
1394

حضور در حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
1392

حضور در حراج دومین دوره حراج تهران 7 خرداد
1391

حضور در حراج اولین دوره حراج تهران 2 خرداد