برآورد
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
18,100 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
31,674 دلار آمریکا
100%
آثار هنری مشابه

نقاشی 1
برآورد
£12,000
15,789 دلار آمریکا
-
£18,000
23,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
26,316 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
18,423 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
25,792 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
32,424 دلار آمریکا
46.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
17,271 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
23,028 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
27,346 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
سایر آثار هنری هانیبال الخاص

گفتگو
برآورد
500,000,000﷼
15,015 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
28,529 دلار آمریکا
58.333%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
17,271 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
23,028 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
34,542 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
5,420 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,775 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
12,466 دلار آمریکا
104.444%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,088 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,839 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,398 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+39.647%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021