هوشنگ پزشک نیا

ایران | 1296 - 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,876 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,547 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,622 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+82.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021