هوشنگ پزشک نیا

ایران | 1296 - 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,687 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,132 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,094 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+96.905%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020