برآورد
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
33,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
40,724 دلار آمریکا
44%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Untitled (Still Life) از فریده لاشایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
£25,000
37,313 دلار آمریکا
-
£35,000
52,239 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,250
46,642 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394
از مجموعه شبانه ها
برآورد
2,000,000,000﷼
45,249 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
49,774 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
Yellow Sculpture
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$32,500
18.182%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 فروردین 1392
سایر آثار هنری واحد خاکدان

اسب مهاجر
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
محراب
برآورد
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
33,898 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بارگاه
برآورد
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
26,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
29,565 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,551 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,628 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,954 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.573%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021