پدرام تنعمی

ایران | 1359
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,518 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,449 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,828 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها