پروانه اعتمادی

ایران | 1327
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,744 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,446 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,379 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.509%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021