برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازبها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | رخش و سیمرغ از ناصر اویسی
رخش و سیمرغ
برآورد
£3,000
3,750 دلار آمریکا
-
£5,000
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
7,890 دلار آمریکا
57.8%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
1) PORTRAIT D'HOMME EN COLÈRE (FROM THE STORY BOOK CHARACTER SERIES); 2) PORTRAIT D'HOMME
برآورد
£2,000
2,857 دلار آمریکا
-
£3,000
4,286 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,250
8,929 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
سایر آثار هنری پروانه اعتمادی

بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,846 دلار آمریکا
-
£5,000
6,410 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,205 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
بدون عنوان از مجموعه یکی بود یکی نبود
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
در سایه بودا
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,812
11,015 دلار آمریکا
3.671%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,744 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,446 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,379 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.509%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021