پروانه اعتمادی

ایران | 1327
1399

1398

1397

حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
حراج نهمین دوره حراج تهران 8 تیر
1396

حراج هشتمین دوره حراج تهران 22 دی
حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art 6 اردیبهشت
1395

حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
حراج پنجمین دوره حراج تهران 7 خرداد
1394

حراج Modern & Contemporary Art 26 اسفند
حراج Modern & Contemporary Art 28 مهر
حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
1393

حراج Islamic and Indian Art 15 مهر
حراج سومین دوره حراج تهران 9 خرداد
1392

1391

1390

1389

1388

حراج International Modern & Contemporary Art 5 آبان
حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت