پرویز تناولی

ایران | 1316
نمایشگاه ها

THE GREATER MIDDLE EAST UNVEILED
2 اردیبهشت 1393 - 16 اردیبهشت 1393
در حراج

نتایج حراج ها
استاد و شاگرد
48.889% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
8.333% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 144,940 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,734 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 105,374 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.995%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020