2 آبان 1397
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
- £25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,000
23,077 دلار آمریکا
16.279%
آثار هنری مشابه

از مجموعه عبور
برآورد
400,000,000﷼
12,012 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
22,523 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$22,500
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 فروردین 1392
سایر آثار هنری پرویز تناولی

ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,923 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
هیچ‌های عاشق
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
25,641 دلار آمریکا
6.977%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,986 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,336 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 104,940 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.242%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021