11 اردیبهشت 1387
برآورد
$400,000 - $600,000
قیمت فروش
$2,841,000
468.2%

اثر هنری وجود ندارد