برآورد
40,000,000,000﷼
154,416 دلار آمریکا
- 50,000,000,000﷼
193,020 دلار آمریکا
قیمت فروش
67,000,000,000﷼
258,647 دلار آمریکا
48.889% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

شاعر و پرنده
برآورد
£50,000
64,103 دلار آمریکا
-
£100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£236,750
303,526 دلار آمریکا
215.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
سایر آثار هنری هنرمند

ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,923 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
هیچ و دست
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,000
23,077 دلار آمریکا
16.279% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 144,940 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,734 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 105,374 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.995%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020