برآورد
40,000,000,000﷼
154,416 دلار آمریکا
- 50,000,000,000﷼
193,020 دلار آمریکا
قیمت فروش
67,000,000,000﷼
258,647 دلار آمریکا
48.889%
شاعر و پرنده
برآورد
£50,000
64,103 دلار آمریکا
-
£100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£236,750
303,526 دلار آمریکا
215.667%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397