برآورد
$300,000 - $400,000
قیمت فروش
$1,022,500
192.143%

اثر هنری وجود ندارد