• پرویز تناولی
  • از مجموعه هیچ روی صندلی 1385
  • فایبر گلاس
  • مجسمه
  • 75 * 75 * 196
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,657
2,180 دلار آمریکا
33.72% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 مرداد 1399
بدون عنوا ن از مجموعه تهی فعال
برآورد
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
25,055 دلار آمریکا
2.857% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
7,001 دلار آمریکا
35.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

Adab, (5)
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,923 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
Heech and Hand
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,000
23,077 دلار آمریکا
16.279% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 148,788 دلار آمریکا
کمینه برآورد 75,611 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 108,247 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.697%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020