پرویز تناولی

ایران | 1316
1400

1399

حضور در حراج 100 شاهکار
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 8 فروردین
1398

حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی
حضور در حراج یازدهمین دوره حراج تهران 14 تیر
حضور در حراج Middle Eastern Modern & Contemporary Art 3 فروردین
1397

حضور در حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 2 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art 2 آبان
حضور در حراج نهمین دوره حراج تهران 8 تیر
حضور در حراج Egypt's Awakening and Modern and Contemporary Middle Eastern Art 29 فروردین
حضور در حراج Dubai: Post War and Contemporary Art 2 فروردین
1396

حضور در حراج Hôtel Drouot, Salles 5 et 6, Art Moderne et Contemporain du Moyen-Orient* 15 آذر
حضور در حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 3 آبان
حضور در حراج هفتمین دوره حراج تهران 16 تیر
حضور در حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art 6 اردیبهشت
1395

حضور در حراج Modern & Contemporary Art 28 اسفند
حضور در حراج Drouot Richelieu, Salle 5 & 6, Art Abstrait & Contemporain* 19 آذر
حضور در حراج Zeitgenössische Kunst I 13 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Art 27 مهر
حضور در حراج Zeitgenössische Kunst I 15 خرداد
حضور در حراج پنجمین دوره حراج تهران 7 خرداد
حضور در حراج Alchemy: Objects of Desire 2 اردیبهشت
1394

حضور در حراج Dubai: Modern and Contemporary Art Now and Ten 26 اسفند
حضور در حراج Modern & Contemporary Art 26 اسفند
حضور در حراج Drouot Richelieu, Salle 1, Tableaux Abstraits & Contemporains* 22 خرداد
حضور در حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
حضور در حراج The Young Collectors Auction 22 اردیبهشت
1393

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 27 اسفند
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 29 مهر
حضور در حراج Islamic and Indian Art 15 مهر
حضور در حراج سومین دوره حراج تهران 9 خرداد
حضور در حراج Modern and Contemporary Art 25 اردیبهشت
حضور در حراج Islamic and Indian Art 19 فروردین
1392

حضور در حراج Modern and Contemporary Arab,Iranian and Turkish Art Part II 8 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab,Iranian and Turkish Art Part I 7 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Art 3 مهر
حضور در حراج دومین دوره حراج تهران 7 خرداد
حضور در حراج Contemporary Art/Doha 2 اردیبهشت
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab,Iranian and Turkish Art Part II 28 فروردین
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab,Iranian and Turkish Art Part I 27 فروردین
1391

حضور در حراج Drouot Richelieu, Salles 1 & 7, Art Contemporain 24 آبان
حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art Part II 3 آبان
حضور در حراج اولین دوره حراج تهران 2 خرداد
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art Part I 29 فروردین
1390

حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art Part II 4 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art Part I 3 آبان
حضور در حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 12 مهر
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern Art & South Asian Art 11 خرداد
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 30 فروردین
1389

حضور در حراج Hurouf: The Art of the Word 25 آذر
حضور در حراج Vente Art Contemporain 16 آذر
حضور در حراج Design, Art Contemporain, Photographie Contemporaine, Art Iranien 4 آذر
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 4 آبان
حضور در حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 28 مهر
حضور در حراج Post War & Contemporary Art 25 شهریور
حضور در حراج Modern and Contemporary and Latin American Art 21 اردیبهشت
1388

حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 5 آبان
حضور در حراج Art Moderne et Contemporain Iranien et Arabe 2 آبان
حضور در حراج Tableaux Orientalistes et Art Moderne Arabe et Iranien 26 خرداد
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art 13 خرداد
حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت
حضور در حراج - - اردیبهشت 1388 6 اردیبهشت
1387

حضور در حراج Tableaux Orientalistes et Art Moderne Arabe et Iranien 27 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art 4 آذر
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 9 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 11 اردیبهشت
1386

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art 13 اسفند
حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان
حضور در حراج Modern & Contemporary Arab & Iranian Art 2 آبان
1385

حضور در حراج MODERN AND CONTEMPORARY ART 12 بهمن