پویا آریان پور

ایران | 1350
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,984 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,472 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,152 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.554%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021