پیمان هوشمندزاده

ایران | 1348
در حراج

نتایج حراج ها
از مجموعه چاقوها
25% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,496 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,746 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,244 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها