ژازه تباتبایی

ایران | 1309 - 1386
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 37,525 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,179 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,672 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.688%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020