برآورد
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
- 9,000,000,000﷼
66,323 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
81,061 دلار آمریکا
37.5% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,657
2,180 دلار آمریکا
33.72% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 مرداد 1399
بدون عنوا ن از مجموعه تهی فعال
برآورد
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
25,055 دلار آمریکا
2.857% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
7,001 دلار آمریکا
35.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان از مجموعه صدا و سکوت آهن
برآورد
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
73,918 دلار آمریکا
12% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
52,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
65,217 دلار آمریکا
50% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
بازگشت از مزرعه
برآورد
1,000,000,000﷼
30,030 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 37,525 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,179 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,672 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.688%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020