کتایون مقدم

ایران | 1346
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,408 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,573 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,159 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+86.19%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها