• بدون عنوان 1399
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 220 * 190
  • امخضاء: "نصر 1399"(پایین راست)
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
128.571% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

درخت خون سیاوشان
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
185.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان از مجموعه گلدان‌ها
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
300% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
سایر آثار هنری هنرمند

گذار
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
85.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,483 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,264 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,018 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+107.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها