• بدون عنوان 1399
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 220 * 190
  • امخضاء: "نصر 1399"(پایین راست)
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
128.571%
آثار هنری مشابه

درخت خون سیاوشان
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان از مجموعه گلدان‌ها
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری کریم نصر

گذار
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,483 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,264 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,018 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+107.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها