21 دی 1397
برآورد
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
52,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
62,609 دلار آمریکا
44%
میز
برآورد
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
60,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
57,034 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
از مجموعه شبانه ها
برآورد
2,000,000,000﷼
45,249 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
49,774 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
کویر
برآورد
2,000,000,000﷼
49,875 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
74,813 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
59,850 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازپویا آریان پور
قطع‌شده
برآورد
$12,000
-
$16,000
قیمت فروش
$49,000
250%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | مرگِ زیبایی از رضا درخشانی
مرگِ زیبایی
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$67,000
123.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | Untitled (Day and Night) از رضا درخشانی
بدون عنوان (شب و روز)
برآورد
£18,000
30,000 دلار آمریکا
-
£30,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,500
62,500 دلار آمریکا
56.25%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
بدون عنوان
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$51,400
193.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
45,249 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | درخت 2 از رضا درخشانی
درخت 2
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$47,500
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1387