برآورد
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
- 350,000,000﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
شبدیز از مجموعه خسرو شیرین
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
باران
برآورد
100,000,000﷼
870 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
3,652 دلار آمریکا
250% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
سایر آثار هنری هنرمند

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,422 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,842 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,579 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+100%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها