9 خرداد 1393
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
21,381 دلار آمریکا
300%
آثار هنری مشابه

نقاشی 1
برآورد
£12,000
15,789 دلار آمریکا
-
£18,000
23,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
26,316 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
26,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
16,522 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
11,514 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
17,271 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
18,710 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
سایر آثار هنری کیخسرو خروش

بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
23,529 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
25,882 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
10,840 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,492 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,529 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,156 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+104.743%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018