کیخسرو خروش

ایران | 1320
مجموع فروش سالانه، تعداد آثار ارائه شده و فروخته شده
2009 - 2018
تغییر در میانه قیمت و برآوردهای آثار هنری
2009 - 2018
عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها
2009 - 2018
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
عملکرد آثار برتر در برابر 5 هنرمند مشابه