گلناز فتحی

ایران | 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,059 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,842 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,835 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.197%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021