گوهر دشتی

ایرانی | 1359
در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,405 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,505 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,006 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2011 - 2015
عملکرد در برابر برآوردها
2011 - 2015
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2011 - 2015