گیزلا وارگا سینایی

ایران | 1323
نمایشگاه ها

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,157 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,322 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,076 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.778%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها