یعقوب امدادیان

ایران | 1327
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,182 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,259 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,761 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-6.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020