یوسف نبیل

مصر | 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,788 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,795 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,164 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+103%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها