تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 1,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان از مجموعه تهی فعال
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
دگردیسی
برآورد 8,000,000,000 ﷼ - 12,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 8,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
پروانه ll
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 1,300,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بالرین
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 3,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)