تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 6,000,000,000 ﷼ - 8,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 6,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
شبدیز از مجموعه خسرو شیرین
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
از محبت خارها گل می‌شود
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1393 فروش در 9 خرداد 1393 قیمت نهایی 500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 300,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 120,000,000 ﷼ - 160,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1392 فروش در 7 خرداد 1392 قیمت نهایی 230,000,000 ﷼ (فروخته شده)