• رامین حائری زاده
  • مردان خدا 4 1399
  • رشته: عکاسی
  • تکنیک ها: c-print
  • ابعاد: 111 * 156
  • مشخصات: -

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه
برآورد 2,000 £
2,632 دلار آمریکا
- 3,000 £
3,947 دلار آمریکا
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
-
800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
نفس بریده
برآورد
150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
-
200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000 ﷼
240 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
پشت صحنه
برآورد
150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
-
200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

اثر هنری وجود ندارد