برآورد
2,000 £
2,632 دلار آمریکا
- 3,000 £
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,764 £
2,321 دلار آمریکا
29.44% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000 ﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
نفس بریده
برآورد
150,000,000 ﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000 ﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000 ﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
پشت صحنه
برآورد
150,000,000 ﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000 ﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000 ﷼
3,167 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
سایر آثار هنری هنرمند

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,321 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,632 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,947 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-29.44%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020