بهمن بروجنی

آثار هنری


عملکرد هنرمند در حراج ها
میانگین ارزش آثار
2019
قیمت نهایی موجود نیست
حداقل برآورد موجود نیست
حداکثر برآورد موجود نیست
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
-100.000%
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
2019
 
 
موجود نیست
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019