تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 1,800,000,000 ﷼ - 2,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1394 فروش در 8 خرداد 1394 قیمت نهایی 1,700,000,000 ﷼ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 6,000 £ - 8,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - اردیبهشت 1397 فروش در 4 اردیبهشت 1397 قیمت نهایی 7,500 £ (فروخته شده)
Untitled (THREE FIGURES)
برآورد 2,500 £ - 3,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1395 فروش در 29 مهر 1395 قیمت نهایی 3,750 £ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 10,000 £ - 15,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - اردیبهشت 1397 فروش در 4 اردیبهشت 1397 قیمت نهایی 12,500 £ (فروخته شده)