تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,100,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان از مجموعه تهی فعال
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
Babies
برآورد 18,000 $ - 22,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1389 فروش در 4 آبان 1389 قیمت نهایی 22,500 $ (فروخته شده)
Independence
برآورد 10,000 $ - 15,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1392 فروش در 8 آبان 1392 قیمت نهایی 22,500 $ (فروخته شده)
WOMAN AND IMP III
برآورد 6,000 £ - 8,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1390 فروش در 12 مهر 1390 قیمت نهایی فروخته نشده