• بیژن بصیری
  • از مجموعه تبخیر (چهره) 1397
  • رشته: نقاشی
  • تکنیک: -
  • ابعاد:
    • لت 1: 210 * 170
  • مشخصات: -

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 2,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
از مجموعه تبخیر
برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 2,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)