هوشنگ پزشک نیا

آثار هنری


عملکرد هنرمند در حراج ها
میانگین ارزش آثار
2019
قیمت نهایی 11,407 دلار آمریکا
حداقل برآورد 9,506 دلار آمریکا
حداکثر برآورد 13,308 دلار آمریکا
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
-19.202%
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
2019
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019