تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 700,000,000 ﷼ - 900,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1392 فروش در 7 خرداد 1392 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1391 فروش در 2 خرداد 1391 قیمت نهایی 440,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 3,500,000,000 ﷼ - 5,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی 3,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1393 فروش در 9 خرداد 1393 قیمت نهایی 3,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)