حسین کاظمی

آثار هنری

11 مورد یافت شد:
حسین کاظمی بدون عنوان 1361
  • لت 1: 55 * 75
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1391 فروش در 2 خرداد 1391 قیمت نهایی 440,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین کاظمی بدون عنوان 1356
  • لت 1: 92 * 128
نقاشی
برآورد 3,500,000,000 ﷼ - 5,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی 3,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین کاظمی بدون عنوان 1356
  • لت 1: 143 * 143
نقاشی
برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1393 فروش در 9 خرداد 1393 قیمت نهایی 3,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین کاظمی ترکیب بندی 1355
  • لت 1: 130 * 100
نقاشی
برآورد 3,500,000,000 ﷼ - 5,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1396 فروش در 16 تیر 1396 قیمت نهایی 4,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین کاظمی بدون عنوان 1351
  • لت 1: 162 * 130
نقاشی
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1395 فروش در 7 خرداد 1395 قیمت نهایی 5,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین کاظمی بدون عنوان 1350
  • لت 1: 70 * 45
نقاشی
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1395 فروش در 7 خرداد 1395 قیمت نهایی 2,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین کاظمی بدون عنوان 1349 - 1359
  • لت 1: 96 * 130
نقاشی
برآورد 7,000,000,000 ﷼ - 9,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 8,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین کاظمی بدون عنوان 1349 - 1359
  • لت 1: 100 * 100
نقاشی
برآورد 2,500,000,000 ﷼ - 3,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی 3,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین کاظمی بدون عنوان 1348
  • لت 1: 100 * 65
نقاشی
برآورد 700,000,000 ﷼ - 900,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1392 فروش در 7 خرداد 1392 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)