جمشید سماواتیان

آثار هنری


عملکرد هنرمند در حراج ها
میانگین ارزش آثار
2019
قیمت نهایی 3,042 دلار آمریکا
حداقل برآورد 2,281 دلار آمریکا
حداکثر برآورد 3,042 دلار آمریکا
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
2019
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019